Logo mokamed

PL

Deklaracja Dostępności Serwisu
www.mokamed.pl

Serwis internetowy należy do: Comfortel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Serwis internetowy dostępny jest pod adresem:
https://mokamed.pl
https://mokamed.com
Data opublikowania strony internetowej: 07-12-2023
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej: 07-12-2023
Status zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści:

  • części filmów nie ma napisów dla osób niesłyszących i Głuchych.,
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,


Data sporządzenia Deklaracji Dostępności: 07-12-2023
Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Imię i nazwisko osoby, która jest odpowiedzialna za kontakt w sprawie niedostępności: ……

Numer telefonu do osoby kontaktowej: +48 32 218 02 80
Email do osoby kontaktowej: biuro@comfortel.pl

Jeśli stwierdzano problemy z dostępnością:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z ………………………………….. [ adres e-mail: biuro@comfortel.pl, tel. +48 218 02 80]. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/zlozenie-wniosku-do-rzecznika-praw-obywatelskich

Kompatybilność
Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych. Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury, jak i myszki.

Wygląd
Układ graficzny zawartości każdej strony serwisu jest łatwy do odczytania.

Odnośniki
Teksty odnośników są dobrane w taki sposób, aby w miarę możliwości były zrozumiałe nawet poza kontekstem zdania, w którym występują.

Obrazki
Obrazki i grafiki prezentowane na stronie zawierają opisy alternatywne.

Udogodnienia
Serwis jest wyposażony w udogodnienia ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

  • przełącznik zmiany rozmiaru czcionki
  • przełączniki zmiany kontrastu.

Strona nie posiada aplikacji mobilnych.

Skróty klawiaturowe
Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.